0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.09.2021.
21.910.235,32
Стање предходног дана:
21.980.234,39
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
133.485,53
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.267,03
Остале исплате:
189.217,57
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
77.431,20
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
126.053,40
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
126.053,40
Инфарм
126.053,40
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
77.431,20
ЕПС
60.235,12
Србија гас
17.196,08
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: