0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.10.2019.
23.508.271,91
Стање предходног дана:
21.564.835,09
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
347.312,15
Остали приливи:
2.117.206,82
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
422.312,15
Остале исплате:
173.770,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
173.770,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
347.312,15
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
347.312,15
Адок
8.493,10
Вега
73.350,77
Инфарм
265.468,28
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
173.770,00
Службени гласник
34.650,00
Еуро петрол
9.600,00
Медицински факултет Београд
75.000,00
Актива ББ
4.000,00
Графопак
50.520,00