0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.03.2021
25.509.155,97
Стање предходног дана:
24.938.982,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
652.916,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
82.743,30
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
82.743,30
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
82.743,30
Електросервис
24.094,00
Графопак
2.000,00
Микроцер
1.039,30
Завод за јавно здравље Кикинда
6.780,00
Аутосервис Радич
48.830,00