0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.11.2019.
21.434.688,48
Стање предходног дана:
21.485.608,48
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
28.192,00
Остале исплате:
22.728,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
50.152,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
768,00
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
768,00
Матeријални и остали трошкови:
50.152,00
Графопак
2.760,00
Ауто Хермес
18.192,00
Сента промет
768,00
Еуро петрол
19.200,00
ЈП ПТТ
10.000,00