0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.03.2021.
24.809.413,25
Стање предходног дана:
25.509.155,97
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
176.789,33
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
829.706,00
Остале исплате:
46.826,05
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
699.742,72
Лекови у ЗУ:
121.408,33
Санитетски и медицински материјал:
55.381,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
121.408,33
Месер
7.738,50
Вега
49.913,47
Фармалогист
58.518,54
Феникс фарм
5.237,82
Санитетски и медицински материјал:
55.381,00
Медицински депо +
16.513,00
Инфарм
15.312,00
Медилабор
12.678,00
Неомедика
10.878,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
699.742,72
Комерцсервис продукт
105.932,20
АС Станковић
17.574,49
Којчић
332.687,00
Селекта
243.549,03
Матeријални и остали трошкови: