0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.04.2021.
30.997.156,45
Стање предходног дана:
31.044.992,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
5.340,00
Остале исплате:
43.496,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
38.180,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
10.656,00
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
10.656,00
Вега
10.656,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
38.180,00
ЗЗЈЗ Кикинда
3.390,00
Мото шоп
1.950,00
Дом здравља Нови Кнежевац
10.340,00
Адвокат Мишчевић
22.500,00