0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.08.2019.
25.218.233,07
Стање предходног дана:
25.353.672,12
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
9.374.07
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
49.777,30
Остале исплате:
95.035,82
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
95.035,82
Санитетски и медицински материјал:
49.777,30
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
95.035,82
Инфарм
95.035,82
Санитетски и медицински материјал:
49.777,30
Инфарм
14.889,60
Суперлаб
7.322,00
Медицински депо +
12.498,20
Медилабор
15.067,50
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: