0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.09.2019.
23.160,302,56
Стање предходног дана:
23.202.806,35
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
28.991,33
Остали приливи:
12.496,21
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
83.991,33
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
55.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
28.991,33
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
28.991,33
Феникс фарм
6.515,03
Адок
22.476,30
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
55.000,00
Јелић С/Ј
55.000,00