0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.09.2022.
24.498.681,27
Стање предходног дана:
26.260.245,38
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.561.023,85
Остале исплате:
200.540,26
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
118.549,81
Матeријални и остали трошкови:
795.460,44
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
805.405,88
Лекови у ЗУ:
17.548,08
Санитетски и медицински материјал:
24.599,90
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
17.548,08
МЕСЕР
17.548,08
Санитетски и медицински материјал:
24.599,90
СИНОФАРМ
24.599,90
Енeргeнти:
118.549,81
ЕУРО ПЕТРОЛ
118.549,81
Исхрана болесника:
805.405,88
СЕЛЕКТА
222.670,00
КОМЕРЦСЕРВИС
47.743,00
АМАКС
60.972,00
КЊАЗ МИЛОШ
23.256,00
КОЈЧИЋ
450.764,88
Матeријални и остали трошкови:
795.460,44
ЗЗЈЗ
23.500,00
ЗОМА
153.520,80
ГРАФОПАК
4.250,00
ИНФОЛАБ
99.999,60
БАЈИР
83.889,00
ЖАНА ЛУГ
35.501,59
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
4.350,00
САТ ТРАКТ
7.280,00
ХЕЛЕНА ГРАФ
377.076,00
СЕНТА ПРОМЕТ
6.093,45