0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.10.2021.
19.683.224,14
Стање предходног дана:
20.465.594,91
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
36.202,97
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
667.916,66
Остале исплате:
150.657,08
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
15.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
803.573,74
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
803.573,74
АС СТАНКОВИЋ
63.341,36
КОЈЧИЋ
303.208,70
КОМЕРЦСЕРВИС ПР.
117.278,80
СЕЛЕКТА
319.744,88
Матeријални и остали трошкови:
15.000,00
ЈП ПТТ
15.000,00