0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.01.2021.
29.040.608,67
Стање предходног дана:
29.157.791,77
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
5.012,50
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
122.195,60
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
50.215,00
Санитетски и медицински материјал:
45.395,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
26.585,60
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
50.215,00
Медикунион
41.085,00
Фармалогист
9.130,,00
Санитетски и медицински материјал:
45.395,00
Медицински депо +
19.169,00
Инфарм
7.656,00
Медилабор
18.570,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: