0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.03.2020.
18.823.025,40
Стање предходног дана:
18.999.607,85
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
59.772,00
Остале исплате:
116.810,45
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
114.927,65
Санитетски и медицински материјал:
1882,80
Исплата новчаних давања по ПКУ:
59.772,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
114.927,65
Фармалогист
14.844,36
Вега
40.418,11
Адок
8.681,68
Феникс фарм
50.983,50
Санитетски и медицински материјал:
1882,80
Медилабор
1.882,80
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: