0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.05.2022.
19.485.327,21
Стање предходног дана:
19.644.107,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
85.274,49
Остале исплате:
73.505,90
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
850,00
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
73.505,90
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
84.424,49
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
73.505,90
СОФАРМА
3020,05
ФАРМАЛОГИСТ
57.018,50
ФЕНИКС ФАРМ
6.780,95
ЕСЕНСА
6.686,40
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
850,00
СРБИЈАГАС
850,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: