0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.06.2022.
21.846.397,33
Стање предходног дана:
23.202.027,19
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
28.583,33
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.341.724,08
Остале исплате:
42.489.11
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
723.780,45
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
660.432,74
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
660.432,74
КОЈЧИЋ
311.596,80
АМАКС
113.112,80
СЕЛЕКТА
184.482,90
КОМЕРЦСЕРВИС
27.984,24
КНЈАЗ МИЛОШ
23.256,00
Матeријални и остали трошкови:
723.780,45
ЖАНА-ЛУГ
273.619,05
ЗОМА
64.176,00
ЗЗЈЗ
9.840,00
БАЈИР
26.415,00
ХЕЛЕНА
349.730,40