0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.07.2021.
26.832.327,08
Стање предходног дана:
27.012.012,03
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
23.090,00
Остале исплате:
127.594,95
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
180.684,95
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
180.684,95
Добровољно ватрогасно друштво
2.500,00
Неша комп
13.990,00
ЕС-Електросервис
18.000,00
Сента промет
1.594,95
ЈП ПТТ
15.000,00
Адвокат Мишчевић
126.000,00
Термо челик
3.600,00