0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.09.2022.
24.332.910,14
Стање предходног дана:
24.498.681,27
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
4.584.802,28
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
4.584.802,28
Остале исплате:
166.771.13
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.622.746,48
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
3.128.826,93
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
3.128.826,93
ФАРМАЛОГИСТ
470.289,36
СОФАРМА
152.864,05
ИНОФАРМ
3.850,00
ЕСЕНСА
6.012,00
ВЕГА
236.181,23
ФЕНИКС ФАРМА
240.850,98
ИНФАРМ
1.971.054,69
АДОК
47.724,62
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.622.746,48
ЕПС
1.083.182,11
СРБИЈАГАС
539.564,37
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: