0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 27.10.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.10.2022.
24.171.588,78
Стање предходног дана:
24.213.012,10
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
114.333,33
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
155.756,65
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
64.858,08
Матeријални и остали трошкови:
90.898,57
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
64.858,08
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
61.673,73
СРБИЈАГАС
3.184,35
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
90.898,57
ИПЦ
59.900,00
СЕНТА ПРОМЕТ
6.998,57
МИШЧЕВИЋ ЈОВАН
24.000,00