0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.02.2022.
21.886.857,04
Стање предходног дана:
23.057.568,34
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.122.162,61
Остали приливи:
55.238,23
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.107.148,11
Остале исплате:
240.964,03
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
595.650,95
Енeргeнти:
1.067.843,58
Матeријални и остали трошкови:
1.821,85
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
682.795,76
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.067.843,58
СРБИЈАГАС
999.011,58
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
68.832,00
Исхрана болесника:
682.795,76
ДОХ-ДОН
78.347,50
АМАКС
141.870,80
КОМЕРЦСЕРВИС
72.432,00
КЊАЗ МИЛОШ
49.694,40
АС СТАНКОВИЋ
13.180,86
СЕЛЕКТА
124.963,20
КОЈЧИЋ
202.307,00
Матeријални и остали трошкови:
1.821,85
СЕНТА ПРОМЕТ
1.821,85