0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.04.2021.
30.205.840,79
Стање предходног дана:
30.997.156,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.328.740,35
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.046.140,35
Остале исплате:
73.915,66
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
676.473,92
Енeргeнти:
510.339,05
Матeријални и остали трошкови:
96.390,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
818.401,30
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
18.451,74
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
818.401,30
Инфарм
369.965,20
Фармалогист
145.030,61
Вега
218.880,86
Феникс фарм
64.520,16
Софарма
7.152,20
Адок
12.852,27
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
510.339,05
Србијагас
510.339,05
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
96.390,00
Зома
6.600,00
Неша комп
58.990,00
Ауто кућа Ануш
30.800,00