0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.06.2022.
21.480.801,36
Стање предходног дана:
21.846.397,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
363.216,00
Остале исплате:
2.379,97
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
365.595,97
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
365.595,97
ТЕКИНГ-ВЕЛЕТЕКС
363.216,00
ГРАФОПАК
799,97
ДОМ ЗДРАВЉА
1.580,00