0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.12.2021.
28.770.384,53
Стање предходног дана:
29.826.420,38
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
854.930.92
Остали приливи:
57.125,11
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.720.619,74
Остале исплате:
247.472,14
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
38.536,63
Матeријални и остали трошкови:
35.883,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
900.388,81
Лекови у ЗУ:
939.055,84
Санитетски и медицински материјал:
54.227,60
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
939.055,84
ВЕГА
109.111,08
АДОК
30.180,58
ИНФАРМ
496.471,80
ФАРМАЛОГИСТ
219.167,46
МЕСЕР
55.568,92
ИНОФАРМ
28.556,00
Санитетски и медицински материјал:
54.227,60
ИНФАРМ
7.656,00
СИНОФАРМ
54.227,60
Енeргeнти:
38.536,63
ЕУРО ПЕТРОЛ
38.536,63
Исхрана болесника:
900.388,81
КОМЕРЦСЕРВИС
92.049,64
СЕЛЕКТА
204.812,73
КОЈЧИЋ
428.895,51
АС СТАНКОВИЋ
66.514,53
ЛА ФАНТАНА
108.116,40
Матeријални и остали трошкови:
35.883,00
ТРИГЛАВ
19.636,00
МУП
16.053,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
214,00