0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.01.2020.
18.187.803,15
Стање предходног дана:
18.345.464,15
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
41.063,05
Остали приливи:
536,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
199.260,05
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
158.197,00
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
41.063,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
41.063,05
Фармалогист
10.902,71
Феникс фарм
30.160,34
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: