0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.01.2021.
28.349.664,89
Стање предходног дана:
28.952.936,76
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
686.808,62
Остале исплате:
16.463,25
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
641.094,50
Енeргeнти:
61.894,20
Матeријални и остали трошкови:
283,17
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
61.894,20
Србијагас
61.894,20
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
283,17
ЕПС 283,17