0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.04.2020.
15.945.470,71
Стање предходног дана:
15.918.979,26
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
5.602,41
Остали приливи:
63.727,89
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
35.938,85
Остале исплате:
6.900,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
20.336,44
Матeријални и остали трошкови:
16.900,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
5.602,41
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
5.602,41
Фармалогист
3.759,80
Феникс фарм
1.842,61
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
20.336,44
Еуропетрол
20.336,44
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
16.900,00
ЈП ПТТ
10.000,00
Дом здравља Нови Кнежевац
900,00
Нарцис
6.000,00