0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.04.2022.
21.881.526,60
Стање предходног дана:
21.646.256,17
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.594.828,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.303.702,22
Остале исплате:
55.855,35
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
672.457,50
Енeргeнти:
646.468,97
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
40.631,10
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
40.631,10
ВЕГА
13.800,00
ФАРМАЛОГИСТ
17.922,30
ЕСЕНСА
8.908,80
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
646.468,97
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
646.468,97
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: