0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.05.2020.
24.486.732,54
Стање предходног дана:
24.934.296,40
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
21.640,79
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
410.976,48
Остале исплате:
12.886,71
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
402.222,40
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
21.640,79
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
21.640,79
Вега
18.177,11
Феникс фарм
3.463,68
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: