0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.12.2020.
26.325.558,43
Стање предходног дана:
27.109.969,44
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
748.332,32
Остале исплате:
36.078,69
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
693.413,31
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
37.323,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
53.674,70
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
53.674,70
Медилабор
11.908,80
Медицински депо +
23.796,30
Инфарм
10.115,60
Неомедика
7.854,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
37.323,00
Панон електроник
23.595,00
Жак
12.728,00