0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.05.2022.
18.968.868,90
Стање предходног дана:
19.485.327,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
196.458,31
Остале исплате:
320.000,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
516.458,31
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
516.458,31
ЈЕЛОДОМ
33.407,40
СББ
4.858,00
ЗОМА
58.045,20
САВА ОСИГУРАЊЕ
31.379,71
РЕМОНДИС
37.440,00
РЦМ
4.800,00
САТ ТРАКТ
6.588,00
СЕША КОМП
131.990,00
АДВОКАТ МИШЧЕВИЋ
192.000,00
ЗЗЈЗ
9.840,00
ДОМ ЗДРАВЉА Н КНЕЖЕВАЦ
2.610,00
ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА
3.500,00