0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.06.2020.
22.082.564,43
Стање предходног дана:
22.991.347,82
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
594.309,73
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.469.952,51
Остале исплате:
33.140,61
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
618.919,72
Енeргeнти:
601.749,73
Матeријални и остали трошкови:
221.047,78
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
7.232,34
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
54.143,55
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
601.749,73
ЕПС Снабдевање
594.309,73
Бајир
7.440,00
Исхрана болесника:
7.232,34
Сента промет
7.232,34
Матeријални и остали трошкови:
221.047,78
Ева 71
8.000,00
Инфолаб
78.000,00
Неша комп
15.940,00
Медилабор
600,00
Бајир
15.910,00
Зома 021
7.740,00
Универзал Леа
92.512,78
Графопак
2.100,00
Цветика
245,00