0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.06.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.06.2021.
24.817.162,48
Стање предходног дана:
25.828.897,20
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
391.332,64
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.341.109,99
Остале исплате:
61.957,31
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
643.390,13
Енeргeнти:
403.832,01
Матeријални и остали трошкови:
355.845,22
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
403.832,01
Србијагас
403.832,01
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
355.845,22
Инфолаб
78.000,00
Перла медик
169.830,00
Бајир
75.030,00
Сента промет
20.086,62
Дом здравља Нови Кнежевац
3.150,00
Месер
483,60
Панон електроник
2.395,00
Завод за јавно здравље Кикинда
6.870,00