0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.08.2019.
25.059.601,83
Стање предходног дана:
24.726.033,07
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.239.875,95
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
718.119,15
Остале исплате:
188.188,04
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
704.169,55
Матeријални и остали трошкови:
60.872,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
130.484,75
Лекови у ЗУ:
4.780,09
Санитетски и медицински материјал:
6.000,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
4.780,09
Адок
4.780,09
Санитетски и медицински материјал:
6.000,00
Фармалогист
6.000,00
Енeргeнти:
704.169,55
ЈП ЕПС
651.725,38
Радун Авиа
52.444,17
Исхрана болесника:
130.484,75
Биг трејд
115.634,75
Селекта
14.850,00
Матeријални и остали трошкови:
60.872,80
Електро Рац
48.562,80
Неша комп
7.200,00
ЗЗЈЗ Кикинда
5.110,00