0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.09.2020.
18.243.762,61
Стање предходног дана:
19.157.204,35
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
688.559,64
Остале исплате:
224.882,10
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
684.799,11
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
42.488,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
113.219,74
Лекови у ЗУ:
69.439,99
Санитетски и медицински материјал:
3.494,90
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
69.439,99
Феникс фарм
47.280,84
Фармалогист
17.838,26
Вега
4.320,89
Санитетски и медицински материјал:
3.494,90
Медицински депо +
3.494,90
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
113.219,74
Селекта
63.685,60
Комерцсервис продукт
13.433,40
Круна комерц
36.100,74
Матeријални и остали трошкови:
42.488,00
Зома 21
34.278,00
Графопак
6.610,00
ПСС-Кикинда
1.600,00