0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.09.2022.
23.844.846,02
Стање предходног дана:
24.244.854,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.410.806,32
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.790.734,86
Остале исплате:
20.079,65
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
400.008,19
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.410.806,32
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.410.806,32
ИНФАРМ
1.410.806,32
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
400.008,19
НЕОКОЛОР
400.008,19