0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -30.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.11.2020.
16.408.157,16
Стање предходног дана:
16.399.795,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
20.941,95
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.580,00
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
12.580,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
12.580,00
Медицински депо плус
8.690,40
Инфарм
3.889,60
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: