0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.12.2019.
17.327.213,89
Стање предходног дана:
17.713.190,29
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
857.962,13
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
107.565,11
Остале исплате:
1.136.373,42
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
83.974,42
Матeријални и остали трошкови:
1.159.964,11
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
83.974,42
ЕПС Снабдевање
83.974,42
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
1.159.964,11
Фриготерм 296.400,00
Синофарм 241.500,00
Ева 71 500.000,00
Неша комп 14.499,00
Медилабор 978,00
Бикић комерц 1.220,00
Жана луг 19.550,00
Инфарм 334,40
Јелић С/Ј 1.465,00
Бајир 6.204,71
Триглав 15.183,00
Онилекс 10.000,00
ЗЗЈЗ Кикинда 8.910,00
ЈП 7. октобар 7.560,00
Електро сервис ЕС 16.960,00
РМЦ 19.200,00