0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.12.2020.
26.122.193,18
Стање предходног дана:
26.325.558,43
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
172.867,00
Остале исплате:
30.498,25
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
200.167,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
3.198,25
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
3.198,25
Софарма трединг
1.532,30
Феникс фарм
546,70
Фармалогист
1.119,25
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
200.167,00
Класик
27.245,00
Неша комп
2.810,00
Хелена граф
125.832,00
Медилабор
15.540,00
Ибреа
27.840,00
Дом здравља Нови Кнежецац
900,00