0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

дневни извештај – 30.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.12.2021.
26.154.166,51
Стање предходног дана:
27.652.503,58
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
722.741,80
Остале исплате:
775.595,27
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
742.635,07
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
755.702,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
755.702,00
МЕДИПРО
709.920,00
ФРЕДОМ
6.300,00
ЗЗЈЗ
11.450,00
ЗОМА 021
1.152,00
ХЕЛЕНА
26.880,00