0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.03.2020.
17.278.798,43
Стање предходног дана:
17.542.813,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.331.282,60
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.331.282,60
Остале исплате:
264.014,70
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
809.122,07
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
264.014,70
Лекови у ЗУ:
1.522.160,53
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.522.160,53
Феникс
98.002,91
Фармалогист
32.668,61
Вега
141.994,94
Ихфарм
1.231.148,60
Адок
18.345,47
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
809.122,07
Србија гас
809.122,07
Исхрана болесника:
264.014,70
Комерцсервис продукт
98.072,00
Којциц
74.804,40
Селекта
91.138,30
Матeријални и остали трошкови: