0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.12.2020.
25.977.919,56
Стање предходног дана:
26.122.193,18
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
964.501,36
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.101.549,25
Остале исплате:
7.225,73
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
372.018.24
Матeријални и остали трошкови:
144.273,62
Отпремнине:
365.692,91
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
166.681,21
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
60.109,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
166.681,21
Феникс фарм
38.020,59
Фармалогист
20.477,71
Вега
108.182,91
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
372.018.24
Србијагас
372.018,24
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
144.273,62
Фит ауто
690,00
Неша комп
4.990,00
Бајир
5.470,00
Зома 21
62.832,00
Ибреа
22.536,00
Медилабор
18.180,00
Медицински депо плус
14.850,00
Управа за трезор
6.725,62