0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештаји – 04.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.11.2020.
18.112.565,72
Стање предходног дана:
18.336.626,50
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
729.033,34
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
953.094,12
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
575.500,61
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
224.060,78
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
153.532,73
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
153.532,73
Фармалогист
53.821,52
Феникс фарм
99.711,21
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
575.500,61
ЈП ЕПС
575.500,61
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: