0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештаји – 27.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.01.2020.
18.705.4891,32
Стање предходног дана:
18.645.054,64
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
140.986,68
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.000,00
Остале исплате:
70.560,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
80.560,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
80.560,00
Праксис центар Београд
70.560,00
ЈП ПТТ
10.000,00