0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневниизвештај – 09.03.2021

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.03.2021.
26.307.633,29
Стање предходног дана:
25.617.633,29
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.215.616,02
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.515.616,02
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.515.616,02
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.515.616,02
Феникс фарм
71.022,86
Фармалогист
14.747,08
Вега
232.959,76
Адок
11.113,83
Инфарм
1.172.474,79
Беохем
23.298,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: