0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.08.2019

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.08.2019.
25.787.291,95
Стање предходног дана:
25.986.800,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
607.316,42
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
633.668,57
Остале исплате:
173.156,41
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
118.007,38
Отпремнине:
Јубиларне награде:
78.011,44
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
610.806,16
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
610.806,16
Инфарм
425.454,26
Вега
68.216,12
Адок
17.377,98
Феникс
99.757,80
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
118.007,38
Онилекс
10.000,00
Јелић с/ј
63.058,00
СББ
4.198,00
Хаи
39.462,00
ФЦЦ
1.289,38