0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.03.2023.
18.528.239,27
Стање предходног дана:
18.540.310,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
15.159.794,71
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
825.305,64
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
15.161.834,37
Остале исплате:
835.337,66
Извршена плаћања
Плате:
14.609.482,63
Превоз:
Енeргeнти:
973.216,97
Матeријални и остали трошкови:
12.071,69
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
402.400,74
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
402.400,74
ФАРМАЛОГИСТ
131.730,99
СОФАРМА
7.049,41
ВЕГА
166.020,36
АДОК
12.385,12
ФЕНИКС ФАРМ
85.214,86
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
973.216,97
СРБИЈАГАС
973.216,97
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
12.071,69
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
2.039,66
КОМОРА
10.032,03