0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.03.2024.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.03.2024.
19.591.737,12
Стање предходног дана:
19.591.743,12
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
16.615.592,88
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
644.454,92
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
16.615.598,88
Остале исплате:
644.454,92
Извршена плаћања
Плате:
17.260.053,80
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6,00
Управа за трезор
6,00