0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.06.2023.
20.998.622,47
Стање предходног дана:
20.482.880.89
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
15.091.046,24
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
791.549,75
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.356.136,92
Остале исплате:
1.010.717,49
Извршена плаћања
Плате:
15.132.216,62
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
10.473,52
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
208.720,27
Санитетски и медицински материјал:
15.444,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
208.720,27
ИНФАРМ
208.720,27
Санитетски и медицински материјал:
15.444,00
ИНФАРМ
15.444,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
10.473,52
KOMOРА
10.447,47
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
26.05