0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.08.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.08.2023.
18.389.521,23
Стање предходног дана:
17.978.102,27
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
16.303.237,61
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
796.656,07
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
15.879.097,88
Остале исплате:
809.376,84
Извршена плаћања
Плате:
14.464.168,51
Превоз:
Енeргeнти:
939.773,96
Матeријални и остали трошкови:
11.995,94
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
45.016,50
Лекови у ЗУ:
1.227.519,81
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.227.519,81
ИНФАРМ
1.227.519,81
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
939.773,96
ЕПС
937.984,80
СРБИЈАГАС
1.789,16
Исхрана болесника:
45.016,50
АМАКС
45.016,50
Матeријални и остали трошкови:
11.995,94
КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
9.924,51
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
2.071,43