0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.11.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.11.2023.
21.603.819,09
Стање предходног дана:
21.603.608,04
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
14.208.987,01
Остали приливи:
10.813,39
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
867.023,99
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.209.219,38
Остале исплате:
877.393,96
Извршена плаћања
Плате:
15.076.011,00
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
10.601,54
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
0,80
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
0,80
Комерцсервис продукт
0,80
Матeријални и остали трошкови:
10.601,54
Управа за трезор
232,37
Комора ЗУ
10.369,17