0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.11.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.11.2023.
22.369.058,06
Стање предходног дана:
21.603.819,09
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
901.445,70
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.596.87
Остале исплате:
122.609,86
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
32.396,87
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
103.809,86
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
103.809,86
Инфарм
103.809,86
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
32.396,87
Управа за трезор
13.596,87
Еуро петрол
18.800,00