0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.03.2023.
18.078.716,31
Стање предходног дана:
19.910.777,04
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
29.738,01
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.775.812,04
Остале исплате:
85.986,70
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
1.015.152,86
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
846.645,88
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
846.645,88
АС СТАНКОВИЋ
134.798,40
КОЈЧИЋ
307.743,54
КЊАЗ МИЛОШ
31.512,00
КОМЕРЦСЕРВИС
230.895,20
АМАКС
106.567,14
СЕЛЕКТА
35.129,60
Матeријални и остали трошкови:
1.015.152,86
АГРОМЕТАЛ
2.925,00
ЗЗЈЗ
54.960,00
ЗАНАТСКА РАДЊА - ЛИМАР
217.035,00
ФЦЦ
1.712,91
ГРАДСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ
30.000,00
АЛЕКСАНДАР
3.840,00
ДОМ ЗДРАВЉА
17.285,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ГРАФОПАК
2.400,05
ЗОМА
143.928,00
НЕША-КОМП
31.500,00
ЗОМА
143.928,00
ИНФОЛАБ
180.000,00
ХЕЛЕНА-ГРАФ
288.224,40
СЕНТА-ПРОМЕТ
920,00
БАЈИР
30.422,50